song_thai

เครื่องดนตรีไทยแต่ล่ะประเภท

  เครื่องดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประเพณีของไทยมาอย่างช้านาน เสียงดนตรีที่ออกมาจากเครื่องเล่นแต่ละอย่างจะมีความไพเราะ แล้ววิธีการเล่นจะไม่เหมือนกัน ถึงอย่างไรแล้วด้วยจำนวนเครื่องเล่นที่เยอะ ทำให้มีการแยกออกมาเป็น 4 แบบ ด้วยกัน 1.เครื่องดีด ที่มีลักษณะเหมือนกีต้าร์ในสมัยนี้ ตัวกระจายเสียงจะเป็นเหมือนกับกะโหลกมีก้านจับที่ยาว มีสายเอ็น 4 สายขึงระหว่างกะโหลกกับปลายก้าน ตรงส่วนของปลายก้านจะมีที่บิดสำหรับปรับแต่งเสียงตามที่ต้องการ ในส่วนของกะโหลกจะให้เสียงสะท้อนที่ฟังได้อย่างชัดเจน การจับเพื่อทำการดีดนั้นจะมือขวาดีดเส้นเอ็นที่ตรึงเอาไว้ ส่วนมือซ้ายกดทับเส้นเพื่อต้องการเส้นเสียงที่ต้องการ ซึ่งจะต้องกดทับเส้นด้วยมือซ้ายก่อนทำการดีดด้วยมือขวาเพื่อทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะ สำหรับเครื่องดีดนี้ได้ชื่อตามภาษาไทยว่า “จะเข้” ก่อนจะทำการดีดนั้นจะตั้งจะเข้ในแนว 45 องศา อุปกรณ์การดีดนั้นจะใช้ไม้งาช้างในการดีด ในปัจจุบันได้นำเอากระดูกสัตว์มาทำเป็นอุปกรณ์ในการดีดได้อีกด้วย 2.เครื่องสี เป็นอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียง ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า “ซอ” มีรูปร่างที่ไม่ต่างจาก “จะเข้” แต่ตัวที่ทำให้เกิดเสียงกับเส้นเอ็นนั้นมีจำนวนไม่เหมือนกัน ซอจะมีจำนวนเส้นเอ็น 3 สายด้วยกันก้านจะมีความยาวที่สั้น ด้านปลายจะมีที่บิดปรับเสียงอยู่ 3 อัน ส่วนอุปกรณ์ในการสีนั้นจะใช้คันชัก ที่สายที่ใช้สีจะทำจากหางม้าจะมีความเหนียวแล้วขาดยาก การเล่นผู้เล่นจะตั้งซอในลักษณะ 90 องศามือซ้ายจับไปที่ซอมือขวาจับไปที่คันชัก ซอนั้นมีแยกออกได้อีก 2 ชนิดด้วยกันคือ ซอด้วง และซออู้…